Legale status

Zover wij weten is kanna in geen enkel land verboden. Dit betekent dat het kopen, bezitten, kweken en verspreiden van kanna legaal is en dat hier geen aparte vergunning of voorschriften voor nodig zijn.

Dit geldt zowel voor de plant zelf (en onderdelen daarvan) als voor extracten. Let wel op: in sommige landen kan het zijn dat specifiek beleid de verkoop voor consumptie (als supplement of medicijn) reguleert.